IHMC Public Cmaps

    ________________1 CHAINAT'S POVERTY KNOWLEDGE MAP

        Chainat's poverty knowledge map
        สำนักงานจังหวัด
        สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
        สำนักงานพัฒนาชุมชน
        สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
        สำนักงานเกษตรจังหวัด
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
        องค์การบริหารส่วนตำบล
        BG g5str01.gif
        BG g5str11.gif
        BGgridholeblue.jpg
        BG metallic-globe-01.jpg
        BGmob-dragonfly.jpg
        BG th13nat06.gif
        Contact Detail (Click).doc
        Copy (2) of ข้อมูล สูตรคำนวน อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากร.xls
        IMF Porverty Policy.url
        poverty's policy.url
        REC01.au
        th11an03.gif
        th13nat04.gif
        Website Of Office of Disaster Prevention and Mitigation.url
        website สำนักงานประมงจังหวัด.url
        website สำนักงานสถิติจังหวัด.url
        website สำนักงานเกษตรจังหวัด.url
        กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.url
        กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (Ministry of Social Development and Human Security).url
        การศึกษา-การนำเสนอรุปแบบการจัดโครงการ การศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท.pdf
        ข้อมูล การศึกษา1.xls
        ข้อมูลการเกษตร กิ่งอำเภอหนองมะโมง ตำบลหนองมะโมง.xls
        ข้อมูลการเกษตร อำเภอมโนรมย์ ตำบลคุ้งสำเภา.xls
        ข้อมูลการเกษตร อำเภอวัดสิงห์ ตำบลหนองขุ่น.xls
        ข้อมูลการเกษตร อำเภอสรรคบุรี ตำบลดงคอน.xls
        ข้อมูลการเกษตร อำเภอสรรคบุรี ตำบลห้วยกรด.xls
        ข้อมูลการเกษตร อำเภอสรรคบุรี ตำบลห้วยกรดพัฒนา.xls
        ข้อมูลการเกษตร อำเภอหันคา ตำบลหันคา.xls
        ข้อมูลการเกษตร อำเภอเมือ.xls
        ข้อมูลการเกษตร อำเภอเมืองชัยนาท ตำบลนางลือ.xls
        ข้อมูลการเกษตร อำเภอเมืองชัยนาท ตำบลหาดท่าเสา.xls
        ข้อมูลการเกษร อำเภอสรรพยา ตำบลตลุก.xls
        ข้อมูลประชากร กิ่งอำเภอเนินขาม ตำบลสุขเดือนห้า.xls
        ข้อมูลประชากร กิ่งอำเภอเนินขาม ตำบลเนินขาม.xls
        ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร จังหวัดชัยนาทปี 2547.url
        ข้อมูล ภัยแล้ง.xls
        ข้อมูล สูตรการคำนวณ อัตราการเข้าเรียนชั้น ป.1.xls
        ข้อมูล สูตรคำนวณ จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป.xls
        ข้อมูลแรงงานที่มีประกันสังคม.xls
        ความครอบคลุมผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.xls
        คุณภาพชีวิต-หอการค้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบท ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชัยนาท.doc
        งานวิจัยด้านการศึกษา- ผลการรับสารนิเทศ เพื่อสร้างความสนใจในการประกอบอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์.doc
        งานวิจัย สุขภาวะ จีระวรรณ อยู่ดี วพ 52930.doc Abtract.pdf
        งานวิจัย สุขภาวะ สุภาณี รุ่งเรืองศรี วพ 53815.doc
        งานวิจัย สุขภาวะ สุภาณี รุ่งเรืองศรี วพ 53815 ABTRACT.pdf
        นายวสันต์ นาวเหนียว.gif
        นายสุรพล แสวงศึกดิ์.jpg
        นโยบาย ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว.url
        นโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.doc
        นโยบาย เกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการในการดำรงชีวิตของคนไทย.url
        นโยบาย โครงการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน.url
        ประสิทธิผลของการใช้คู่มือการนิเทศงาน เพื่อปรับปรุงการจัดทกรายงานการปฎิบัติงานประจำเดือน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท.pdf
        ระบบค้นหาฐานข้อมูลเอกสารความยากจน.url
        รายงานสถานการณ์อุทกภัย.doc
        รายได้ประชากร.xls
        รายได้และเส้นความยากจน.xls
        ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารได้มาตรฐานท้องถิ่น.xls
        ศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนกรมการปกครอง.url
        สถานการณ์ความยากจนจังหวัดชัยนาท.doc
        อัตราครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้.xls
        อัตราเด็กทำผิดกฎหมาย.xls
        เวปไซด์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท.url